Mitä on brändin konseptisuunnittelu?

Mitä on konseptisuunnittelu?

Brändin konseptisuunnitelma on kaikkien menestyvien brändien perusta. Konseptisuunnittelun tarkoituksena on kiteyttää brändisi taustalla piilevä idea ja merkitys yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelun avulla brändin tarkoituksesta luodaan ainutlaatuinen persoona ja olemus, jotka kuvastavat brändiäsi ja sen arvoja kilpailijoista erottuvalla tavalla. Konseptisuunnittelun avulla saat tuotua strategiatyön käytännön tasolle.

Konsepti on brändin suunnittelun varhainen vaihe, jossa kerätään taustatietoa, tunnistetaan ongelmia ja luodaan niille aidosti erottuvia, luovia ratkaisuja. Konkreettisesti konseptisuunnitelma on brändityöhön liittyvän ajatustyön, siitä johdettujen päätelmien ja lopputulosten luonnos esitettävässä formaatissa.

Konseptisuunnitelman sisältö riippuu projektityypistä. Esimerkiksi pakkaus-, markkinointi- ja mainoskonseptien sisältö vaihtelee kunkin projektityypin ja sen vaatiman laajuuden mukaan. Konsepti toimii työkaluna, jolla saat sisällytettyä ja ohjattua brändisi taustalla olevan idean kaikkiin tulevaisuuden bränditekoihin. Toimiva konsepti luo siis vakaan pohjan kaikille brändityön luoville ratkaisuille, oli kyseessä sitten toimivien palveluiden kehittäminen, houkuttelevien pakkauksien suunnittelu tai mieleenpainuvien mainosten luominen.

Brändin konseptointi on brändin perusta

Brändin konseptointi on hyvin yleistä B2C-markkinoinnin alalla, mutta B2B-yritysten ja tuotteiden parissa konseptisuunnittelun prosessiin on kiinnitetty yleensä vähemmän huomiota. Oivaltavan konseptin suunnittelu on kuitenkin tärkeää molemmilla aloilla. Sekä B2C- että B2B-ostajat ovat ihmisiä, joihin vetoat parhaiten aitoja tunteita välittämällä. Mikäli haluat rakentaa yrityksellesi ainutlaatuisen ja erottuvan brändi-identiteetin, oivaltavan brändikonseptin luominen on ensimmäinen brändityön askel.

Ilman konseptisuunnittelua brändityössä jätetään usein tärkeä työvaihe tekemättä ja hypätään suoraan visuaalisen osuuden työstämiseen. Jos konseptin kiteyttävän näkemyksen muodostaminen jää brändin suunnittelussa väliin, erottuvien ja omalaatuisten ratkaisujen luominen tyhjästä tulee olemaan tulevaisuudessa hankalaa. Vaikka tuotteesi olisi erinomainen tai markkinointistrategiasi toteutettu täysin käsikirjan mukaan, ilman huolellisesti suunniteltua konseptia brändisi jää helposti muiden kilpailijoiden varjoon. Hyvin suunniteltu brändikonsepti on avaintekijä, jonka avulla voit luoda aidon yhteyden yleisöösi ja erottua kilpailijoista.

Kilpailijoista erottumisen lisäksi selkeä ja yhtenevä konsepti auttaa luomaan johdonmukaisia bränditekoja, jotka luovat jokaisen sisällön ja toteutuksen kautta entistä vahvempaa tunnettavuutta brändillesi. Konseptisuunnitelman perimmäisenä tarkoituksena on erottua kilpailijoiden massasta uskottavasti ja mieleenpainuvasti. Se toimii luonnoksena ja ohjenuorana, jonka avulla yrityksesi ottaa seuraavat askeleensa tukevammin. Brändikonseptin työstäminen on tärkeää myös yrityksesi sisäiselle kehitykselle, sillä se auttaa yritystäsi vahvistamaan omaa identiteettiään selkeämmän tarkoituksen ja vision luomiseksi. Hyvä brändikonsepti perustuu totuuteen, haastaa ja kannustaa, eli ohjaa toimintaa kohti menestystä.

Konseptisuunnittelun vaiheet

Brändin konseptisuunnittelussa lähdetään liikkeelle yrityksesi strategiasta ja sen olemassaolon tarkoituksesta. Brändikonseptin suunnittelua kannattaa lähestyä tarkastelemalla yritystäsi sisältäpäin. Sinun täytyy määritellä mahdollisimman tarkasti, mitä palveluita, tuotteita tai arvoja tarjoat ja kenelle. Konseptisuunnittelun perustaksi pyritään löytämään asioita, jotka erottavat sinut kilpailijoistasi. Tähän ei vaadita välttämättä mitään suureellista. Oivaltavalla näkökulmalla ja fiksusti toteutetulla markkinoinnilla on mahdollista lähteä liikkeelle pienistä ja yksinkertaisistakin eroavaisuuksista. Tämän jälkeen projektille voidaan asettaa sopivat tavoitteet ja varsinainen konseptisuunnittelu voi alkaa.

Tavoitteiden asettamisen jälkeen on syytä kartoittaa tarvittavat toimenpiteet ja määrittää projektille oma suunnittelutiimi. Työpajojen ja konseptin ideoinnin jälkeen mukaan astuu myös brändin visuaalisen ilmeen suunnitteleminen. Visuaalinen ilme perustetaan brändin konseptiin sekä siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Toimivan kokonaisuuden rakentamiseksi brändin perusrakennuspalikoiden ja visuaalisen ilmeen tulee kulkea käsi kädessä. Kokonaisuutta suunniteltaessa tutkitaan myös aina kilpailijoiden ilmeitä, jotta vältytään yhteentörmäyksiltä ja oman ilmeen erottautuminen voidaan taata. Brändikonseptiin sisältyy visuaalisen ilmeen lisäksi myös muita elementtejä, kuten brändin missio, nimi, äänensävy sekä slogan.

Hyvä nyrkkisääntö työn vaiheistukselle on, että ensin tulee brändikonsepti, joka onnistuessaan parantaa yrityksen kilpailukykyä. Konseptin avulla pyritään nostamaan oman brändin persoona uudella tavalla esille ja vaikuttamaan samalla positiivisesti myös yrityksen sisäiseen kulttuuriin. Kun sinulla on luotuna omalaatuinen ja erottuva brändin konsepti sekä oivaltava visuaalinen ilme, voit aloittaa tarvittavien toimenpiteiden, kuten nettisivujen, pakkausten ja mainosten suunnittelun vakaalta pohjalta.

Miten brändin konseptointi visualisoidaan?

Konseptisuunnitelma voidaan visualisoida ja dokumentoida monin eri tavoin, kuten tekstimuodossa, ajatuskartoin, käsin paperille luonnostellen tai eri ohjelmistojen avulla. Visualisointi voidaan toteuttaa perinteisesti vaiheistettuna, jolloin työvaiheisiin sisältyy yleensä projektin aloitus, taustatietojen kerääminen, tyylisuuntien hahmottelu, suunnan valinta, layoutien luominen ja niiden kommentointi, mahdollisten parannusten toteutus sekä lopullisen ilmeen tuottaminen.

Valmiiden konseptiluonnosten sijaan visualisoinnin voi toteuttaa myös niin sanotulla sprinttimallilla eli tietynlaisina pyrähdyksinä etenemällä. Tällä tavalla yrityksen avainhenkilöille jaetaan jo projektin työvaiheessa keskeneräisiä, vielä työpöydällä olevia ajatuksia ja materiaaleja, jolloin varsinaisen suunnittelutiimin lisäksi myös muut pääsevät osallistumaan suunnitteluprosessiin. Sprinttimalli voi olla sopiva tapa lähestyä konseptin suunnittelua riippuen siitä, minkälainen organisaatio on kyseessä ja millaisella aikataululla avainhenkilöt pystyvät sitoutumaan projektiin. Konseptisuunnittelun prosessille ei ole yhtä oikeaa tai väärää tapaa, vaan onnistuneeseen lopputulokseen päästään ymmärtämällä, mitä tavoitellaan, mikä on kenenkäkin rooli ja millä aikataululla prosessissa aiotaan edetä.

Teknisemmin ajateltuna konseptin visualisointi voi pitää sisällään kaiken yrityksen liikemerkistä logoon: värit, muodot, graafiset elementit, fontit eli typografian, kuvamaailman suunnittelun ja muut yritystoiminnalle tarpeelliset elementit, kuten äänimaailman sekä ohjeet sen käyttöön. Kun konseptin mallinnukset on luotu ja esitetty eri kanaviin sopivin esimerkein, visuaalinen ilme on puoliksi tehty. Toimivan konseptin tunnistaa siitä, että se on siirrettävissä mihin tahansa alustalle tai mediaan. Vaikka ulkoasu muuttuisikin, konseptin idea, sen luoma tunne sekä tarina säilyvät ja välittyvät silloin edelleen. Valmis konsepti esitetään kokonaisuudessaan graafisessa ohjeistossa tai brändikäsikirjan kansien välissä.

Suunnittelutiimin tai yksittäisen designerin kokemus vastaavista projekteista parantaa optimaalisen lopputuloksen ja onnistumisen mahdollisuutta. Laajemmat projektit vaativat asiantuntijalta usein useamman vuoden osaamista ja kokemusta pelkästään erilaisten teknisten ratkaisujen, kuten liikkuvan kuvan ja 3D-animaation, osalta. Art directorilta vaaditaan myös kykyä pitää projektin punaisesta langasta kiinni, jotta kaikki tekeminen ja ratkaisut keskustelevat konseptin kanssa. Tieto, taito ja intohimo suunnitelman onnistumista kohtaan sekä avoin asiakassuhde ovat avainasemassa toimivan konseptin luomisessa.

Miten konseptoidaan onnistunut brändi?

Toimiva konsepti on yleensä monimutkaisen täysi vastakohta: yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä sekä samalla myös oivaltava ja mieleenpainuva. Toimivaa konseptia varten tarvitsee harvoin niin sanotusti keksiä pyörää uudelleen. Onnistunut brändi voidaan konseptoida yhdistelemällä jo olemassa olevia asioita siten, että ilmeisin näkökulma muutetaan kilpailijoista erottuvaksi, luovaksi ratkaisuksi. Tämä vaatii suunnittelutiimiltä kykyä tehdä monimutkaisesta yksinkertaista odottamattomalla ja kiinnostavalla tavalla.

Yksi tärkein ohje loistavan brändikonseptin suunnitteluun on olla mahdollisimman aito. Ymmärtämällä sen, kuka olet ja mitä brändisi haluaa tarkalleen tarjota, voit rakentaa vahvimman yhteyden itsesi ja yleisösi välille. Aitoutta on vaikea teeskennellä, ja ihmisillä on taipumus luottaa vahvimmin nimenomaan brändeihin, jotka onnistuvat välittämään aitoja tunteita. Onnistunut brändi aiheuttaakin kohdeyleisössään halutun tunnereaktion, kuten iloa, hilpeyttä, ihastusta tai esimerkiksi tunteen ymmärryksestä ja myötätunnosta. Mikäli konseptin idea ei suunnitteluvaiheessa herätä sinussa tai projektitiimissäsi innostusta ja tunnetta onnistumisesta, on järkevää palata takaisin suunnittelupöydän ääreen etsimään konseptin aitoa ideaa ja merkitystä.

Ota yhteyttä