Myynninmaailma Oy:n yleiset toimeksiantoehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Myynninmaailma Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen. Ehtoja sovelletaan, elleivät sopijapuolet ole kirjallisesti sopineet ehtojen yksittäisten määräysten muuttamisesta tai poissulkemisesta. Ehdot koskevat kaikkia Myynninmaailma Oy:n ja asiakkaan välillä sovittavia töinä suoritettavia toimeksiantoja.

Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilaamalla toimittajalta palvelun. Tilaus katsotaan tapahtuneeksi, kun tarjous on hyväksytty suullisesti tai kirjallisesti tai viimeistään kun työt Myynninmaailma Oy:n toimesta on aloitettu.

1. MYYNNINMAAILMAN VELVOLLISUUDET

1.1 Myynninmaailma vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.

1.2 Myynninmaailma sitoutuu noudattamaan asiakkaan ohjeita ja määräyksiä toimeksiannon toteutuksessa, ja muutoin toimimaan asiakkaan edun mukaisesti toimeksiantoa suorittaessaan.

2. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

2.1 Asiakas vastaa siitä, että se antaa Myynninmaailmalle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot toimeksiannon suorittamista varten. asiakas vastaa Myynninmaailmalle antamistaan tiedoista ja ohjeista.

2.2 Asiakas vastaa siitä, ettei Myynninmaailma Oy:lle välitettäväksi toimitettu mainosaineisto ole voimassa olevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten tai Myynninmaailman antamien ohjeiden taikka hyvän tavan vastainen.

Myynninmaailmalla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli mainos on Myynninmaailman tai kolmansien kumppaneiden tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Mikäli aineisto toimitetaan suoraan Myynninmaailmalle kolmannelta osapuolelta, asiakas vastaa myös aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että mainoksen esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta. Asiakas vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden immateriaali- sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista tai niihin perustuvista muista vaatimuksista.

3. TOIMEKSIANNON SUORITTAMINEN

3.1 Toimeksianto on suoritettava sovitusti ajallaan, huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Myynninmaailmalla on oikeus käyttää toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita. Toimeksiantojen suorittamisessa Myynninmaailman kautta Myynninmaailma vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Myynninmaailma ei vastaa alihankkijan virheistä toimitusten, kuljetusten tai heidän käyttämien kolmansien osapuolien suhteen, mikäli asiakkaalle muodostuu asiakassuhde suoraan alihankkijaan. Asiakassuhde katsotaan syntyneeksi alihankkijaan kun alihankkija laskuttaa asiakasta suoraan.

3.2 Toimeksianto katsotaan suoritetuksi, kun se on sopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai Myynninmaailma ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun tai kun asiakas on toimeksiannon hyväksytysti vastaanottanut

3.3 Toimeksiannoissa, joissa tehtävään työhön liittyy vedoksien hyväksyminen asiakkaan toimesta, hintaan sisältyy kaksi vedoskierrosta, mikäli tarjouksessa tai muuten ei ole muuta sovittu. Jos vedoskierroksia tarvitaan useampi tai asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan ylimääräisistä töistä yleisen tai sovitun hinnaston mukaisesti.

3.4 Asiakkaan on ilmoitettava huomautuksensa toimeksiannon suorittamisesta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Mikäli Myynninmaailman on sopimuksen mukaan tai muusta syystä toimitettava kirjallisia ilmoituksia, selvityksiä, väli- tai muita raportteja ennen toimeksiannon suorittamisen päättymistä, asiakkaan on ilmoitettava huomautuksensa neljäntoista (14) päivän kuluessa tässä mainitun kirjallisen ilmoituksen, selvityksen, väli- tai muun raportin saamisesta. Palvelu katsotaan tältä osin hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta tässä mainitun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

4. OIKEUS AINEISTOIHIN JA TOIMEKSIANNON TULOKSIIN

4.1 Mikäli toimeksiannon suorittaminen edellyttää aineiston, kuten asiakirjojen, markkinointimateriaalin tai vastaavan luovuttamista Myynninmaailmalle, säilyttää asiakas tekijänoikeuden ja mahdolliset muut oikeudet tähän aineistoon.

4.2 Tekijänoikeus ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet toimeksiannon perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin sekä niihin tehtyihin muutoksiin kuuluvat Myynninmaailmalle.

4.3 Asiakkaalla on oikeus maksettuaan toimeksiannon suorittamisesta laskutetun hinnan käyttää toimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia omassa toiminnassaan. Asiakkaan oikeudet koskevat valmiin työn lopullista aineistoa, mutta ei työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheiden osia lopputuotoksesta. Asiakkaalla on täydet tekijänoikeudet Myynninmaailman asiakkaalle valmistamaan, hyväksyttyyn ja maksettuun lopulliseen aineistoon.

4.4 Myynninmaailma Oy hankkii asiakkaalle sovittaessa kaikki kolmansille kuuluvat, toimeksiantoon liittyvät tekijänoikeudet, luvat ja suostumukset ja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista kolmansien asettamista käyttöoikeuden rajoituksista.

5. MATERIAALIN SÄILYTTÄMINEN JA TIETOSUOJA

5.1 Myynninmaailma hoitaa huolellisesti hallussaan olevaa asiakkaan omaisuutta sekä huolehtii alkuperäiskappaleiden ja jäljentämisaineiston säilyttämisestä sopimuskauden ajan tai projektikohtaisissa toteutuksissa kolmen kuukauden ajan, mikäli toisin ei sovita.

5.2 Myynninmaailmalla on oikeus käsitellä henkilötietoja vain sopimuksen ja asiakkaan antamien kirjallisten suostumusten mukaisesti. Myynninmaailma noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön edellyttämää hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Asiakas on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) tarkoittama rekisterinpitäjä. Asiakkaan henkilötietoja käsitellessä Myynninmaailma Oy on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen käsittelijä.

5.3 Asiakas antaa Myynninmaailmalle yleisen luvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Myynninmaailman on tiedotettava asiakasta kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista, ja annettava siten asiakkaalle mahdollisuus vastustaa tällaisia muutoksia. Mikäli asiakas ei vastusta kirjallisesti henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista 14 vuorokauden kuluessa Myynninmaailma Oy:n lähettämästä kirjallisesta ilmoituksesta, katsotaan asiakkaan suostuvan sanottuun muutokseen.

6. HINTA JA MAKSUEHDOT

6.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti tai suullisesti toimeksiannon suorittamisesta maksettavan korvauksen.

6.2 Myynninmaailma laskuttaa suorittamansa toimeksiannon sitä mukaan, kun se edistyy tai mikäli toimeksiannon suorittaminen perustuu tuntilaskutukseen, laskutetaan kertyneet tunnit kuukausittain jälkikäteen taikka muuten sovitun mukaisesti. Myynninmaailmalla on oikeus laskuttaa viimeinen erä siinä tilanteessa, jossa töiden loppuunsaattaminen estyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Näitä maksuehtoja noudatetaan sopijapuolten kesken, ellei toimeksiannon laskuttamisesta tilausta tehdessä ole toisin sovittu.

6.3 Mikäli sopijapuolten välillä ei ole toisin sovittu, toimeksiannon hinnat eivät sisällä voimassa olevaa arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin laskutuksen yhteydessä.

6.4 Maksuehto on seitsemän (7) päivää laskun päivämäärästä. Viivästys-korko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan. Myynninmaailmalla on oikeus kuitenkin laskuttaa ennakkoon, mikäli asiakkaalla on luottokelpoisuuteen kielteisesti vaikuttava rekisterimerkintä tai asiakas ei ole muusta syystä riittävän luottokelpoinen. Myynninmaailmalla on oikeus keskeyttää toimeksiannon suorittaminen, mikäli asiakkaan maksettavaksi kuuluva Myynninmaailman lasku on erääntynyt eikä sitä ole suoritettu.

7. SALASSAPITO

7.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa yrityssalaisuuksista. Luottamuksellisia ovat sellaisiksi merkityt tiedot sekä tiedot, jotka sopijapuolen olisi tullut asiayhteydestä ymmärtää luottamuksellisiksi.

7.2 Sopijapuolilla on oikeus hyödyntää toimeksiannon suorittamisen yhteydessä hankkimaansa tai saamaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

7.3 Tähän ehtojen kohtaan 6 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

8. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

8.1 Sopijapuoli vastaa toiselle sopijapuolelle sopimusta tai ehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan myös tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuneet kustannukset.

8.2 Myynninmaailma vastaa välillisistä vahingoista kuitenkin silloin, jos vahinko on aiheutettu törkeän huolimattomasti tai tahallaan.

8.3 Kaikkien vahinkojen osalta sopijapuolten vastuu toimeksiantoon perustuvasta vahingosta on enintään Myynninmaailmalle kyseisen toimeksiannon perusteella suoritettujen palkkioiden yhteismäärä.

8.4 Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakattua.

9. REKRYTOINTIRAJOITUS

9.1 Ellei kirjallisesti toisin ole sovittu, kumpikaan sopijapuolista ei saa ottaa palvelukseensa toisen sopijapuolen palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka tekee tai on tehnyt kyseiseen toimeksiantoon liittyviä keskeisiä tehtäviä, eikä tehdä muutakaan sopimusta tai muutoin sopia sellaisesta järjestelystä, jonka tarkoituksena on kyseisen henkilön työpanoksen hankkiminen, ennen kuin kuusi (6) kuukautta on kulunut kyseisen toimeksiannon tai työsuhteen päättymisestä sen mukaan, kumpi näistä päättyy aikaisemmin.

9.2 Mikäli sopijapuoli rikkoo kohdan 8.1 rekrytointirajoitusta, sopijapuoli on velvollinen maksamaan sopimussakkona rekrytoidun kuuden (6) kuukauden ennakonpidätyksenalaista bruttopalkkaa vastaavan määrän.

9.3 Rekrytointirajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos henkilön työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN

10.1 Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan (esimerkiksi tietyn projektin keston ajan) siten kuin sopijapuolet ovat sopineet. Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa olevaksi sovittu sopimus kirjallisella irtisanomisilmoituksella vähintään kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisesta huolimatta ennen irtisanomista toteutetut ja tilatut työt tehdään loppuun ja veloitetaan normaalisti.

10.2 Kummallakin sopijapuolella on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, eikä loukatun sopija-puolen kirjallisen ilmoituksen ja siinä asetetun kohtuullisen, kuitenkin vähintään neljäntoista (14) vuorokauden määräajan puitteissa ole korjannut sopimusrikkomustaan. Lisäksi sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli toinen sopijapuoli asetetaan konkurssiin tai muuten lopettaa toimintansa.

10.3 Sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen tulee tapahtua kirjallisesti toiselle sopijapuolelle toimitetulla ilmoituksella.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

11.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

11.2 Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa sopijapuolen toiselle sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Seinäjoki ja menettelyn kieli suomi.

12. MUUT EHDOT

12.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Myynninmaailmalla on kuitenkin oikeus käyttää alihankkijoita Ehtojen kohdan 3.1 mukaisesti.

12.2 Myynninmaailma saa signeerata asiakkaan markkinointimateriaalin ja käyttää asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia omiin tarkoituksiinsa Myynninmaailman kaupallisissa referenssitarkoituksissa. Mikäli asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa erikseen.

12.3 Verkkosivustoprojekteissa Myynninmaailma ei vastaa sivustojen teknisestä ylläpidosta tai huolehdi palvelin- ja tiedonsiirtokapasiteetin riittävyydestä, mikäli asiasta ei ole erikseen toisin sovittu.

12.4. Asiakkaan oikeus Myynninmaailman omistamien ohjelmistojen, lisenssien, työkalujen tai muiden vastaavien palveluiden käyttöön päättyy toimeksiannon päättyessä.

12.5 Myynninmaailmalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

12.6 Kaikki sopimuksen ja ehtojen muutokset tai lisäykset on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

Ota yhteyttä