Brändin konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu on välttämätön askel brändin luomisessa, mikäli yritykselle halutaan rakentaa ainutlaatuinen ja erottuva brändi-identiteetti. Onnistunut konsepti auttaa tuomaan brändistrategiatyön käytännön tasolle, ja luovien ratkaisujen kautta se parhaimmillaan johtaa myös myynnin kasvuun. Mutta mistä onnistunut konseptisuunnittelu muodostuu?

Mikä on konseptisuunnitelma?

Konseptisuunnitelman ideana on kiteyttää brändin taustalla olevat ajatukset ja merkitykset yhteneväksi, toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnitelma on brändin luomiseen liittyvän ajatustyön, siitä johdettujen päätelmien ja lopputulosten luonnos esittävässä formaatissa.

Konseptin luomisprosessissa pohditaan, mitä mielleyhtymiä ja arvoja brändin kautta halutaan välittää yleisölle sekä sitä, millaisia tunteita ihmisissä halutaan herättää, kun he kohtaavat brändin? Nämä valitut mielikuvat muodostavat konseptin kautta brändille ja markkinointistrategialle pohjan, joka toimii vakaana ohjenuorana kaikessa brändin tekemisessä. Yhtenäisenä säilyvän bränditoteutuksen avulla brändi ja sen herättämät mielikuvat saadaan välitettyä entistä vahvempana asiakkaille.

Mitä konseptisuunnittelu tarkoittaa?

Konseptisuunnittelun prosessi on tehokas tapa tuottaa parempia brändistrategiaan pohjautuvia ideoita ja toteutuksia. Vaihe on tärkeä osa brändin rakentamista, sillä se antaa brändille tarkoituksen ja ainutlaatuisen identiteetin. Konseptisuunnittelussa etsitään ja läpikäydään taustatietoa, tunnistetaan ongelmia ja luodaan niille oivaltavia ratkaisuja. Konseptia voidaan yksinkertaisesti pitää brändityön pohjalla olevana työkaluna, jonka avulla varmistetaan, että brändin toteutus käytännössä perustuu vakaaseen ideaan.

Toimivalta konseptilta ei aina vaadita suuria, ennennäkemättömiä innovaatioita, vaan suunnittelussa voi lähteä liikkeelle pienistäkin ideoista. Konseptisuunnittelu voidaan aloittaa yhdistelemällä jo olemassa olevia asioita ja ideoita siten, että ilmeiset näkökulmat muutetaan kilpailijoista erottuviksi, odottamattomiksi ja kiinnostaviksi ratkaisuiksi. Tämä vaatii suunnittelutiimiltä kykyä tehdä monimutkaisesta yksinkertaista, jotta useista pienistä ideoista saadaan koottua yhtenevä ja toimiva kokonaisuus.

Millainen on hyvä konseptisuunnitelma?

Hyvä konseptisuunnitelma on yleensä monimutkaisen täysi vastakohta: yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä, mutta samalla oivaltava ja mieleenpainuva. Onnistuneen konseptisuunnitelman tunnistaa siitä, että se saa katsojassaan aikaan jonkinlaisen tunnereaktion. Aitojen tunnereaktioiden herättäminen on tärkeää, sillä niiden avulla brändi, tuote tai palvelu jää elävästi kohdeyleisön mieleen. Omien kohderyhmien tutkiminen ja tunteminen on tässä vaiheessa tärkeää, jotta tiedetään, mitkä tunteet vetoavat parhaiten potentiaalisimpiin asiakkaisiin.

Toimiva konsepti on helposti siirrettävissä mihin tahansa alustalle tai mediaan. Konseptin tulisi olla määritelty sellaiseen muotoon, että sen taustalla oleva idea saadaan helposti säilytettyä erilaisissa toteutuksissa eri alustoilla. Yhtenäiset toteutukset vahvistavat yrityksen tai brändin tunnettavuutta ja identiteettiä, jolloin myös oma asema markkinoilla vahvistuu ja kilpailijoista erottuminen on helpompaa. Hyvä konseptisuunnitelma onnistuu välittämään konseptin ydinidean ja sen luoman tunteen kaikissa luovissa ratkaisuissa.

Mitä konseptisuunnittelu sisältää? 

Konseptisuunnittelun sisältö riippuu projektityypistä eli siitä, onko kyseessä esimerkiksi brändin kokonaisvaltaisempi konseptisuunnitelma vai mainos-, video-, kuva- tai pakkauskonsepti. Konsepti ei kuitenkaan ole valmis mainos tai yksittäinen toteutus, vaan kyseessä on luonnos ideoista ja keinoista, joiden avulla tuotetaan omalaatuisia bränditekoja strategian mukaisesti alustasta ja mediasta riippumatta. Esimerkiksi mainonnan konseptissa voidaan määritellä ja hahmotella yrityksen tietylle tuotteelle toimenpiteiden kirkastus, joka voidaan esittää vaikkapa graafisena asetteluna erilaisia visuaalisia keinoja ja ohjelmistoja hyödyntäen.

Toisena esimerkkinä voidaan käyttää verkkosivuston uudistamisen konseptisuunnittelua, joka voi olla hyvinkin erilainen prosessi sen laajuudesta riippuen. Verkkosivuston konseptointi voi sisältää erilaisia työpajoja, mahdollisia loppukäyttäjien tai sidosryhmien haastatteluja, asiakaspolkujen tutkimista sekä muuta datan keräämistä. Näillä keinoilla varmistetaan, että projekti etenee vakaasti oikeaan suuntaan tiedon kautta pelkkien arvailujen sijaan.

Pakkauskonseptissa voidaan puolestaan määritellä yrityksen tietylle tuotteelle tai tuoteperheelle konsepti, pakkaus ja graafinen ulkoasu. Pakkauskonseptin ratkaisut voidaan tarvittaessa toteuttaa logistisia tavoitteita silmällä pitäen, jolloin voidaan kiinnittää huomiota myös painotekniikkaan, pakkauksen vastuullisuuteen sekä esillepanoon myymälässä. Projektin ja konseptin sisältö elää aina asiakkaan kanssa sovittujen määritteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Konseptisuunnittelussa onkin tärkeää luoda yhteinen kokonaisnäkemys asiakkaan kanssa siitä, mitä, kenelle ja miten ollaan tekemässä.

Yksittäistä tuote- tai palvelukonseptia laajemmassa brändikonseptin suunnittelussa poraudutaan vielä astetta edellä mainittuja asioita syvemmälle. Brändin konseptisuunnittelussa lähdetään liikkeelle yrityksen strategiasta, olemassaolon tarkoituksesta sekä mahdollisesti jo saatavilla olevasta datasta ja sen hyödyntämisestä. Vasta tämän jälkeen projektille voidaan asettaa sopivat tavoitteet, ja varsinainen konseptisuunnittelu voi alkaa.

Miten konseptisuunnittelu tehdään?

Konseptisuunnittelun prosessissa käydään yleensä ainakin seuraavat vaiheet läpi:

1. Tunnistetaan ongelma

Konseptisuunnittelun prosessi alkaa ongelman tunnistamisesta. Markkinoiden ja kohderyhmien tarpeiden muuttuessa saattaa herätä tarve päivittää esimerkiksi yksittäisten tuotteiden, tuoteperheiden tai palveluiden konsepteja. Toisinaan myös koko brändi voi olla uudistuksen tarpeessa varsinkin silloin, jos konseptisuunnittelua ei ole alun perin toteutettu perusteellisesti.

2. Kartoitetaan tavoitteet

Ongelman tunnistamisen jälkeen konseptisuunnittelulle asetetaan tavoitteet projektin selkeyttämiseksi. Suunnittelun lähtökohtana kartoitetaan, mitä asioita halutaan konseptoida ja kuinka laajasti. Eri tarpeisiin työstetään erilaisia konsepteja, jolloin projektin laajuus mukautuu kunkin tarpeen ja määritteen mukaan.

3. Kerätään ja hyödynnetään dataa

Relevantin datan kerääminen ja tutkiminen on tärkeää, jotta konseptisuunnittelussa tehtävät ratkaisut saadaan perustettua tietoon pelkkien arvailujen sijaan. Datan analysoimisessa voidaan hyödyntää sekä olemassa olevaa dataa että tarvittaessa myös teettää tutkimuksia oleellisen tiedon löytämiseksi.

4. Kootaan suunnittelutiimi ja pidetään työpajoja

Seuraavaksi kootaan suunnitelman avainhenkilöt ja pidetään tarvittava määrä työpajoja. Yhteisten työpajojen tarkoituksena on ensinäkin luoda ymmärrys projektin kokonaisuudesta sekä auttaa etenemään haluttuja tavoitteita kohti.

5. Löydetään ilmeiset ratkaisut ja haastetaan ne

Tässä vaiheessa suunnittelua tuotetaan useita eri näkökulmia. Erilaisia ideoita ja mahdollisuuksia testataan ja tarvittaessa teetetään myös lisää tutkimuksia. Lopuksi vaihtoehdoista valitaan paras ja tarkistetaan vielä, että valinta täyttää projektille asetetut kriteerit.

6. Dokumentoidaan ja tuotetaan konsepti esitettävään muotoon

Projektin edetessä kaikki asiat dokumentoidaan. Dokumentointityön ja teknisten määrittelyjen jälkeen on mahdollista luoda rautalankoja, käyttöliittymän suunnitelmia sekä graafisia ulkoasuja, jotka on suunniteltu toimimaan käsi kädessä ylemmän tason strategioiden kanssa. Valmis konsepti esitetään kokonaisuudessaan graafisessa ohjeistossa tai brändikäsikirjan kansien välissä.

7. Sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä

Konseptin suunnittelun jälkeen voidaan sopia ja budjetoida tarvittavat toimenpiteet konseptin tavoitteiden mukaisesti. Kun sinulla on luotuna omalaatuinen, erottuva brändin konsepti ja sen visuaalinen ilme, voit aloittaa esimerkiksi nettisivujen, pakkausten ja mainosten suunnittelun vakaalta pohjalta.

Ota yhteyttä