Markkinoinnin vuosikello 2023 – [Lataa ilmainen pohja]

Mikä on markkinoinnin vuosikello?

Markkinoinnin vuosikello on työkalu, jota käytetään markkinoinnin suunnittelussa. Vuosikelloon kirjataan jokaisen kuukauden kohdalle tärkeimmät tavoitteet ja markkinointikanavakohtaiset toimenpiteet, joiden avulla tavoitteisiin pyritään pääsemään. Vuoden mittaan vuosikelloa täydennetään tarkemmilla aikatauluilla ja muilla markkinoinnin yksityiskohdilla. Vuosikelloa käyttämällä markkinoinnin kokonaisuus pysyy hallussa ja suunnitelman mukaiset tehtävät tulevat tehdyiksi ajallaan. Markkinoinnin vuosikello on hyvä työkalu myös yrityksen sisäiseen viestintään.

Lataa ilmainen markkinoinnin vuosikellon pohja

Tässä artikkelissa käydään läpi koko vuosikello-prosessi alkaen markkinoinnin tavoitteiden pohtimisesta. Käytännön työvaiheet aukenevat viimeistään käytännön esimerkissä, ja lopuksi asiat tiivistetään käteväksi muistilistaksi.

 1. Mitä hyötyä on markkinoinnin vuosikellosta?
 2. Aloita markkinoinnin suunnittelu tavoitteista
 3. Markkinoinnin vuosikellon avulla tavoitteiden saavuttaminen helpottuu
 4. Mitä tietoja markkinoinnin vuosikelloon kannattaa kirjata?
 5. Markkinoinnin vuosikellon suunnittelu ja laatiminen
 6. Markkinoinnin vuosikello ja jatkuva suunnittelu
 7. Käytännön esimerkki: markkinoinnin vuosikello tilitoimistossa
 8. Markkinoinnin vuosikello tukee sisäistä viestintää
 9. Muistilista markkinoinnin vuosikellon käyttöön

Mitä hyötyä on markkinoinnin vuosikellosta?

 • Visuaalinen esitystapa helpottaa suunnitelman esittämistä muille.
 • Kokonaisuus pysyy hyvin hanskassa.
 • Yksityiskohtiin tulee kiinnitettyä huomiota.
 • Markkinoinnin vuosikello skaalautuu kaiken kokoisiin tarpeisiin.
 • Vuosikello helpottaa budjetointia.
 • Asiat tulevat tehdyksi ajallaan ja järjestyksessä.
 • Valmiin suunnitelman palasia on helppo toteuttaa etukäteenkin, silloin kun on ylimääräistä aikaa.
 • Tehtäväkokonaisuuksien delegointi on mutkatonta.
 • Aukikirjoitetut tavoitteet motivoivat tulosten mittaamiseen ja analysointiin.

Aloita markkinoinnin suunnittelu tavoitteista

Markkinoinnin suunnittelu lähtee liikkeelle tavoitteiden kirkastamisesta. Oletteko ajan tasalla siitä, mitkä ovat yrityksenne liiketoiminnalliset tavoitteet vaikkapa seuraavan kolmen vuoden aikana? Vastaa rehellisesti. Aiotteko kenties kasvattaa myyntiä tai ehkä laajentaa toimintaa toiseen kaupunkiin tai maahan? Mieti sen jälkeen, oletteko yrityksen sisällä miettineet keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Entä mikä on markkinoinnin rooli tavoitteiden saavuttamisessa?

Digimarkkinoinnin suunnitelmalliseen tekemiseen voit hakea lisää näkökulmaa myös toisesta blogiartikkelistamme, jossa käydään läpi digimarkkinoinnin onnistumisen askeleita.

Jos kaikki on selvää, olet valmis käyttämään markkinoinnin vuosikelloa suunnittelutyökaluna ja käytännön markkinoinnin tukena. Mikäli tuntuu epävarmalta, ensin on löydettävä vastaukset näihin kysymyksiin: 

 1. Mitkä ovat liiketoiminnan tavoitteet? 
 2. Millä keinoilla niihin päästään? 
 3. Mikä on markkinoinnin rooli tavoitteiden saavuttamisessa?

Jokaisella kasvua tavoittelevalla yrityksellä tulee olla selkeä näkemys siitä, mitkä sen tavoitteet ovat ja miten tavoitteet saavutetaan käytännössä. Ilman kunnollista suunnitelmaa tavoitteiden saavuttaminen on nimittäin lähes mahdotonta. Jos pidät suunnitelmallista työskentelytapaa ajan haaskauksena, voit miettiä saavuttaako suosikkiurheilujoukkueesi tavoitteensa ilman suunnitelmallista työskentelyä? Vastaus on useimmiten ei.

Markkinoinnin vuosikellon avulla tavoitteiden saavuttaminen helpottuu

Markkinoinnin vuosikello helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Jos markkinointia ja markkinointiviestintää hoidetaan aina pieni pala kerrallaan, helposti unohtuu, miksi markkinointiviestintää lopulta tehdään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Kun tavoitteiden mukaiset suuret linjat ovat helposti näkyvillä, myös välietappien hahmottaminen ja osatehtävien hoitaminen pitkin vuotta on helpompaa niin, että pienetkin askeleet vievät harkitusti kohti päämäärää. Mutta jos ei tiedetä, mitä halutaan viestiä tai minkä vuoksi, viesti tuskin on kovin selkeä sen kohderyhmällekään.

Markkinoinnin vuosikelloa käyttämällä tavoitteet ovat selkeästi esillä, eivätkä ne näin ollen pääse arjen melskeessä unohtumaan. Kun suunnitelman mukaisesti edetään askel kerrallaan, päästään koko ajan lähemmäksi tavoitetta. Vuosikellolla on myös helppo viestiä tavoitteista yrityksen sisällä ja markkinoinnin roolista niiden saavuttamisessa. Myös onnistumisen mittaaminen helpottuu, kun suunnitelma on selkeä.

Lataa ilmainen pohja

Mitä tietoja markkinoinnin vuosikelloon kannattaa kirjata?

Markkinoinnin vuosikello on nimensä mukaisesti vuoden mittainen aikataulu yrityksen markkinointitoimista. Vuosikello on hahmotelma tärkeistä tapahtumista sekä sesonkien ja muiden ajankohtaisten asioiden tuomista muutoksista, jonka pohjalta voidaan laatia tarkempi kuukausi- tai jopa viikkokohtainen suunnitelma. Markkinoinnin vuosikellolla siis muutetaan markkinoinnin strategiat käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi sekä aikataulutetaan ne tarkoituksenmukaisesti, jotta suunnitelman toteuttaminen ja seuranta olisi helpompaa.

Vuosikello sisältää juuri ne asiat ja tapahtumat, jotka ovat tärkeitä oman yrityksen markkinoinnille. Vääriä tapoja suunnitella markkinointia ei ole olemassa! Kun markkinoinnin vuosikello on rakennettu yrityksen omien tavoitteiden ja niitä edistävien toimenpiteiden pohjalta, se auttaa varmasti yrityksen vuosisuunnitelman toteuttamisessa, esittämisessä ja sisäistämisessä. Tässä muutamia vinkkejä vuosikellon sisältöön:

 1. Tärkeät tapahtumat: messut, kampanjat, koulutukset
 2. Yrityksen näkökulmasta merkitykselliset päivät, kuten black friday, joulu, vierailut, esiintymiset
 3. Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus
 4. Brändiviestinnän muutokset
 5. Uusien markkinointityökalujen tai -kanavien käyttöönotto

Markkinoinnin vuosikellon suunnittelu ja laatiminen

Hyvä tapa aloittaa markkinoinnin vuosikellon suunnittelu on edetä vuoden alusta kuukausi kerrallaan. Kirjataan jokaisen kuukauden kohdalle tärkeimmät tapahtumat ja tavoitteet sekä toimenpiteet, joiden avulla tavoitteisiin päästään. Näin syntyy selkeä kokonaiskuva siitä, mitä markkinoinnissa tapahtuu ja mihin sillä pyritään. Markkinoinnin vuosikellon voi toteuttaa ympyrän muotoisena kuviona, jossa jokainen ympyrän lohko edustaa yhtä kuukautta. Sen voi rakentaa myös ihan tavalliseen taulukkoon tai vaikka prosessikaavioon.

Lataa pohja

Vuosisuunnitelma

Vuosikellon suunnittelu aloitetaan miettimällä, mitä erityistä kukin kuukausi pitää sisällään. Tuleeko tuotevalikoimaan uusia tuotteita tai osallistutaanko johonkin tapahtumaan? Onko tammikuussa perinteiset alennuskampanjat tai muita sesonkitapahtumia? Samaa kaavaa jatketaan läpi vuoden aina joulukuuhun asti niin, että lopulta jokaisen kuukauden kohdalla lukee kaikki yrityksen markkinoinnin kannalta merkitykselliset asiat. 

Markkinointitoimenpiteet ja -kanavat

Vuoden edetessä vuosikelloa tarkennetaan valitsemalla markkinointitoimenpiteet ja markkinointikanavat sekä aikatauluttamalla toteutus. Vaikka vuosikellopohjassa on valmiina useita markkinointikanavia blogista hakusanamainontaan ja Youtubesta tekstiviesteihin, jokainen yritys valitsee oman tarpeensa mukaan ne kanavat, joita se markkinoinnissaan käyttää.

Jos omat resurssit eivät tunnu riittävän markkinointitoimenpiteiden käytännön toteuttamiseen, tutustu Myynninmaailman laajaan palvelukokonaisuuteen.

Sisällöt

Yrityksen eri kohderyhmille ja ostopolulla eri vaiheissa oleville kannattaa kohdistaa erilaista markkinointia. Erilaiset sisällöt vaikuttavat eri tavoin. Lataa sisältösuunnittelun tueksi Myynninmaailman sisältömarkkinoinnin opas. Tarvittaessa voi tehdä useita kohderyhmäkohtaisia vuosikelloja, kuten esimerkiksi rekrymarkkinoinnille omansa ja uusien asiakkaiden sekä nykyasiakkaiden markkinoinnille omansa.

Huom! Videosisällöt ovat nykyään suosittu keino oman viestin perille viemiseen. Olemme tehneet aiheesta Videomarkkinoinnin ABC -oppaan, joka on tarkoitettu inspiraation lähteeksi videon toteuttamiseen ja videomarkkinoinnin tekemiseen.

Markkinoinnin vuosikello ja jatkuva suunnittelu

Usein liian pitkälle tehdyt ja liian tarkat suunnitelmat eivät istu yrityksen arkeen. Joskus on mahdotonta nähdä selvästi kokonaista vuotta eteenpäin, yrityskulttuuri voi tukea spontaaneja kokeiluja ja digitaalista markkinointia optimoidaan jatkuvasti. Silloin vuositason suunnitelmaan kannattaa merkitä vain kaikkein oleellisimmat, tärkeimmät ja varmimmat asiat. Tämän jälkeen tarkempi suunnitelma laaditaan esimerkiksi vain yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Vuosikello tarkentuu siis pitkin vuotta. Lyhyen aikavälin suunnittelussa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että sekin vaatii aikaa ja resursseja. 

Jatkuva suunnittelu ja muutokset ovat luonnollinen osa modernin markkinoinnin toteuttamista, kun digitaalisista kanavista saatavaa dataa voidaan hyödyntää nopeasti markkinoinnin kehittämiseen. Liian nopeita johtopäätöksiä ei kuitenkaan kannata tehdä, sillä markkinoinnin menestykseen vaikuttaa niin moni asia. Lyhyen aikajänteen suunnittelu vaatii aina myös pidempiaikaista markkinointiviestinnän kokemusta ja strategista osaamista, jotta dataa ei tulkita väärin ja tuloksista osataan muodostaa markkinoinnille oikeat kehitystoimet.

Markkinoinnin onnistumisen analysointi ja toiminnan virittäminen datan perusteella ovat olennainen osa tuloksellista markkinointia. Analysointia voi tehdä esimerkiksi maksuttoman Google Analytics -työkalun avulla.

Käytännön esimerkki: markkinoinnin vuosikello tilitoimistossa

Avataan tässä vielä hieman markkinoinnin vuosikellon käyttämistä käytännössä ja otetaan esimerkiksi kuvitteellisen tilitoimiston ja ensimmäiset kolme kuukautta uuden vuoden alusta. Tilitoimiston tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen ja uusien asiakkaiden hankkiminen. Isomman asiakasmäärän palvelemiseen tarvitaan lisää työntekijöitä, joten tiimin kasvattaminen on yksi kevään tavoitteista. Kirjataan kuukausikohtaiset tavoitteet ja markkinoinnin kannalta huomioitavat ajankohtaiset asiat vuosikelloon.

Tavoitteiden pohjalta valitaan sopivat markkinointikanavat ja esimerkiksi se, kuinka usein missäkin kanavassa ollaan esillä. Kuvitteellisella tilitoimistolla on verkkosivuilla blogi ja he käyttävät sähköpostimarkkinointia. Sosiaalisen median puolella on valittu kanaviksi Facebook ja LinkedIn ja uutena markkinointikanavana otetaan käyttöön maksullinen Google Ads-mainonta. Kirjataan vuosikelloon kanavakohtainen suunnitelma, joka vielä tässä vaiheessa on sisältöjen osalta suurpiirteinen.

Kuvitteellinen tilitoimistomme tarkentaa suunnitelman kuukausittain, jolloin päätetään muun muassa blogien aiheet ja uutiskirjeen sisältö, lyödään lukkoon päivämäärät, sovitaan budjetit ja valitaan vastuuhenkilöt. Samalla katsotaan myös edellisen kuukauden markkinoinnin onnistumista. Kun koko vuosi edetään näin, suuret linjat pysyvät hyvin hallinnassa ja silti arjessa voidaan tarpeen tullen reagoida yllättäenkin esiin tuleviin asioihin.

Markkinoinnin vuosikello tukee sisäistä viestintää

On itsestään selvää, että yrityksen henkilöstön täytyy olla tietoinen siitä, mitä yrityksessä ja sen markkinoinnissa tapahtuu. Useissa yrityksissä käy kuitenkin niin, että vain osa yrityksen henkilöstöstä tietää tarkalleen, mitä firman sisällä tapahtuu ja mihin suuntaan liiketoimintaa halutaan viedä. Jos sisäinen viestintä ei toimi, työntekijöiden on hankala sitoutua yrityksen arvomaailmaan ja sisäistää yrityksen toimintatavat niin, että oikea viesti välittyy myös yrityksen ulkopuolelle. 

Vuosikello on hyvä työkalu yrityksen sisäiseen viestintään. Sen avulla on helppo esitellä pääpiirteissään liiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita ja suunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Vuosikellosta voidaan tehdä erilaisia versioita sen mukaan, mitkä tehtävät ja tapahtumat kutakin henkilöryhmää koskettavat. Kaikkien ei tarvitse tietää jokaista yksityiskohtaa, mutta kokonaiskuvan ymmärtäminen on tärkeää.

Lataa ilmainen markkinoinnin vuosikello

Muistilista markkinoinnin vuosikellon käyttöön

 • Ennen kuin alat käyttää markkinoinnin vuosikelloa, tavoitteiden pitää olla selvillä.
 • Markkinoinnin vuosikellon tehtävänä on muuttaa strategiset suunnitelmat ja tavoitteet konkreettiseksi käytännön toiminnaksi.
 • Vuosisuunnittelun avulla kokonaisuus hahmottuu paremmin ja perimmäiset tavoitteet eivät unohdu.
 • Jokainen yritys käyttää vuosikelloa itselle ja omalle yritykselle sopivalla tavalla ja tarkkuudella. Vääriä tapoja ei ole olemassa! 
 • Vuosikelloon merkitään kaikki oman yrityksen kannalta tärkeät tapahtumat, kampanjat ja jatkuvan tekemisen tavoitteet.
 • Vuosikelloa tarkennetaan vuoden mittaan aikataulutuksella, budjetoinnilla, kanavavalinnoilla ja muilla yksityiskohdilla.
 • Vuosikello on hyvä työkalu myös sisäiseen viestintään.

Mikäli kaipaat apua markkinoinnin suunnitteluun tai oma aikasi ei riitä markkinoinnin toteuttamiseen, ei hätää: ota meihin yhteyttä. Autamme sinua markkinoinnin suunnittelussa, toteutuksessa, analysoinnissa ja kehittämisessä.

Ota yhteyttä